Hankkeen osakokonaisuudet

Hankkeessa on neljä osakokonaisuutta (työpakettia). Osakokonaisuudet limittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. Ruotsin kielen koulutuksen kehittäminen sisältyy kuhunkin osakokonaisuuteen soveltuvin osin.  Aalto-yliopisto vastaa erityisesti osakokonaisuudesta 1, Helsingin yliopisto osakokonaisuuksista 2–4. Ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tuovat kuhunkin osakokonaisuuteen oman sektorinsa asiantuntemuksen. Kullekin osakokonaisuudelle on nimetty vastuuhenkilö. 

Osakokonaisuudet ja niiden toteuttaminen perustuvat ajantasaiseen tutkimustietoon kielen oppimisesta ja monikielisistä työyhteisöistä. Hankkeessa sovelletaan parhaillaan käynnissä olevaa tutkimusta seuraavilta aihealueilta: kielenopetuksen funktionaaliset mallit, monikielisen työyhteisön vuorovaikutuskäytänteet, kielitietoisuus ja kielellinen sosiaalistuminen työpaikan arjessa, digitaaliset sovellukset kielitaidon kehittämisen tukena ja selkokielen kehittäminen kielenoppimisen näkökulmasta. 

Osakokonaisuudet ovat 

  1. Korkeakoulujen yhteistyö S2/R2-opetuksessa: kansallinen yhteistoimintamalli ja –alusta*) 
  2. Kielenoppimisen ja -opetuksen digitaaliset ratkaisut  
  3. Opetuksen ja ohjaamisen kielipedagogiset mallit 
  4. Kielenoppimispolut ja -mallit korkeakoulusta työelämään 

*) S2 = suomi toisena kielenä, R2 = ruotsi toisena kielenä. 

Lisää tietoa hankkeen osakokonaisuuksista

1. Korkeakoulujen yhteistyö S2/R2-opetuksessa: kansallinen yhteistoimintamalli ja -alusta

Osakokonaisuudessa kootaan koko hankkeen tuottama sisältö yhden katon alle: toisaalta korkeakoulujen S2/R2-opetuksen valtakunnalliseksi yhteistyöverkostoksi ja toisaalta digitaaliseksi verkkoalustaksi […]

2. Kielenoppimisen ja -opetuksen digitaaliset ratkaisut

Osakokonaisuudessa kehitetään, testataan ja tutkitaan digitaalisuutta hyväksikäyttäviä tapoja opetuksen ja oppimisen tehostamiseen. Kokonaisuudessa fokusoidaan erityisesti erilaisiin digitaalisiin resursseihin, joita oppija voi käyttää itsenäisesti tai opettajan vinkkaamina (esim. itsearviointityökaluja, edistyneen oppijan sanakirja) […]

3. Opetuksen ja ohjaamisen kielipedagogiset mallit

Osakokonaisuudessa kehitetään kielen opetukseen ja oppimisen ohjaamiseen malli, jota voidaan soveltaa yliopistojen ja korkeakoulujen kielikoulutuksessa. Malli rakentuu teema- ja tilannelähtöisen opetuksen ja ohjauksen varaan, ja siinä keskitytään myös työelämässä toimimiseen […]

4. Kielenoppimispolut ja -mallit korkeakoulusta työelämään

Kokonaisuudessa mallinnetaan ja kehitetään kotimaisten kielten oppimisen polkuja kansainvälisten maisteriohjelmien tarpeisiin ja korkeakoulujen kansainvälisen henkilöstön orientointi- ja mentorointivaiheeseen. Lisäksi kokonaisuudessa tarkastellaan ja kehitetään tutkimuksiin perustuen malleja kielenoppimiseen ja kielitaidon kehittämiseen työyhteisön jäsenenä […]

Lisää tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteet ja kehittämistyötä ohjaavat perusajatukset

Hankekokonaisuutta ohjaa kolme ajankohtaiseen tutkimustietoon pohjaavaa perusajatusta: jatkuva oppiminen ja sen tukeminen kestävän arvioinnin avulla, kielenoppiminen osana ihmisen sosiaalista toimintaa, opettajasta oppimisen tukijaksi, oppijasta toimijaksi […]  

Hankkeen toimijat

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun […]

Hanke osana korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman Talent Boost -toimintaa

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessään, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä pyritään kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä ja samalla opiskelijoiden Suomeen työllistyminen ja jääminen pyritään nostamaan […]  

Toimintakertomus

Täältä löytyy vuoden 2021 toimintakertomus.