Hankkeen tavoitteet ja kehittämistyötä ohjaavat perusajatukset

Hankekokonaisuutta ohjaa kolme ajankohtaiseen tutkimustietoon pohjaavaa perusajatusta:

Keskeisenä lähtökohtana on toisin sanoen se, että kieltä ei opita vain kielikursseilla ja yksilön ponnistusten seurauksena, vaan kaikkialla elinympäristössämme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Kielen oppimisen pääasiallinen paikka ei ole kielikurssi vaan ne arkiset ja institutionaaliset tilanteet, joihin ihmiset osallistuvat. Kielenopetuksen tärkeä tehtävä on ohjata ihmisiä havainnoimaan aktiivisesti kielellistä ympäristöään, rohkaista heitä toimimaan suomen tai ruotsin kielellä ja antaa heille välineitä toimivaan itse- ja vertaisarviointiin, jotta he pystyvät paremmin kehittämään taitojaan myös itsenäisesti.  

Käytännössä hanke sekä etsii tapoja tukea oppijoita ja heidän lähiyhteisöjään kielenoppimisen tehostamisessa että tuottaa löydettyihin tapoihin nojautuvia oppimispolkuja, pedagogisia malleja, digitaalisia ratkaisuja ja tukimateriaaleja. Hankkeen tuotokset auttavat  

Kehittämistyön tuloksena syntyy valtakunnalliseen käyttöön 

Toteutuksessa panostetaan kielenoppimisen ja -opetuksen digitaalisten mahdollisuuksien kehittämiseen tutkimusperustaisesti.  

Lisää tietoa hankkeesta

Hankkeen osakokonaisuudet

Hankkeessa on neljä osakokonaisuutta (työpakettia). Osakokonaisuudet limittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. Ruotsin kielen koulutuksen kehittäminen sisältyy kuhunkin osakokonaisuuteen soveltuvin osin […]

Hankkeen toimijat

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun […]

Hanke osana korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman Talent Boost -toimintaa

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessään, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä pyritään kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä ja samalla opiskelijoiden Suomeen työllistyminen ja jääminen pyritään nostamaan […]  

Toimintakertomus

Täältä löytyy vuoden 2021 toimintakertomus.