Dataskyddsmeddelande

1. Registeransvarig

Aalto-universitetet, Helsingfors universitet

Tilläggsinformation om enkäten: kielibuusti-info@aalto.fi

2. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du går med i Språkboost-projektets nätverk samt för att ordna evenemang. Evenemangen ordnas som en del av Språkboost-projektet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Språkboost är en del av TalentBoost-verksamheten. Personuppgifterna används endast för nätverket och för att ordna evenemangen. De publiceras inte på något sätt.

3. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Den lagenliga behandlingsgrunden för ändamål som angivits här är:
Utförandet av en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 punkt 1 underpunkt e i dataskyddsförordningen)

4. Personuppgifter som behandlas

Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, organisation och arbetsuppgift/position

5. Varifrån har personuppgifterna samlats?

Från personer som besvarat enkäten.

6. Överföring eller utlämning av personuppgifter   

Personuppgifter utlämnas regelmässigt inte.

7. Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personuppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.

8. Lagring av personuppgifter

Innan de raderas lagras personuppgifterna på Webropol. Sammanställningarna av enkätsvaren förvaras på en lösenordskyddad skivenhet. Endast utsedda personer inom projektet har tillgång till enheten. Material som innehåller personuppgifter bortskaffas när behandlingen avslutats.

9. Förverkligandet av rättigheter

Den registrerade kan utöva följande rättigheter i förhållande till de registeransvariga i den mån som de registeransvariga är registeransvariga för den registrerades personuppgifter i fråga:

  • Rätten till tillgång till uppgifter och rätten att rätta felaktiga uppgifter
  • Rätt att kräva radering av uppgifter
  • Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter
  • Rätten att begränsa behandlingen

Vem är den registeransvarige och vem kan du kontakta?

Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta Aaltos dataskyddsombud (tietosuojavastaava@aalto.fi). Omfattningen av dina rättigheter är bunden till den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och användningen av rättigheterna kräver identifiering.

Den registeransvarige är:

Stiftelsen för Aalto-högskolan sr som verkar som Aalto-universitet
Postadress: PB 11000, 00076 AALTO
Växel: (09) 47001
Besöksadress: Otsvängen 24, 02150 Esbo

Dataskyddsombud

Anni Tuomela
Kontaktuppgifter: tietosuojavastaava@aalto.fi

Rätt att inge klagomål

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om den registeransvariges behandling av dina personuppgifter. Klagomålet ska framföras åt den behöriga tillsynsmyndigheten, i Finland åt dataombudsmannen enligt myndighetens anvisningar.

Ytterligare information hittar du på dataombudsmannens hemsidor https://tietosuoja.fi/sv/framsida.