2. Digitala lösningar för språkinlärning och språkundervisning

I delhelheten utvecklas, testas och undersöks digitala sätt att effektivisera språkinlärning och språkundervisning. I helheten fokuseras speciellt på olika slags digitala resurser som studerande kan använda antingen självständigt eller enligt lärarens anvisningar (till exempel verktyg för självutvärdering och en ordbok för avancerade studerande). Målet är också att komma med nya  idéer om olika slags applikationer som till exempel kan hjälpa studerande att kombinera språkstudier med deras egna arbets-, studie- och vardagsmiljöer (så kallade context-aware applications).  

Delhelheten inte bara producerar material, utan dess mål är att främja användningen av digitalt material överlag. Vi aktiverar till exempel existerande verktyg, material och applikationer, som av någon anledning har tagits ur bruk samt erbjuder pedagogiskt stöd för andra pågående projekt med samma målsättningar. Dessutom kan applikationsidéer som vi har tagit fram potentiellt erbjudas till andra aktörer för att förverkligas.

Läs mer om övriga delhelheter

1. Högskolornas samarbete inom S2/R2-undervisning: nationell samarbetsmodell och plattform

I delhelheten samlas innehållet som produceras i projektet under ett tak: dels till ett nationellt nätverk för högskolornas R2/S2-undervisning, dels till en webbplattform […]

3. Språkpedagogiska modeller för undervisning och handledning

I delhelheten utvecklas en modell för språkundervisning och handledning. Modellen kan tillämpas i språkundervisning inom högre utbildning […]

4. Språkinlärningsstigar och modeller från högskola till arbetsliv

I helheten utvecklas och skapas modeller för inlärning i inhemska språk vid internationella magisterprogram samt för internationell högskolepersonals orienterings- och mentoreringsfas. Därtill granskas och utvecklas forskningsbaserade modeller för språkinlärning och utveckling av språkkunskaper i arbetsgemenskaper […]

Läs mer om projektet

Projektets mål och grundtankar som styr utvecklingsarbetet

Projektet styrs av tre grundidéer som baserar sig på aktuell forskning: kontinuerligt lärande som stöds av hållbar utvärdering, språkinlärning som en del av människans sociala aktiviteter, från lärare till stödjare av inlärning, från inlärare till aktör […]  

Medverkande i projektet

Projektet förverkligas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Laurea och Yrkeshögskolan Metropolia […]

Projektet som del av högskolornas verksamhet inom internationaliseringsprogrammet Talent Boost

Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna våren 2021 drog Finlands regering upp en riktlinje som gick ut på att försöka tredubbla antalet nya utländska examensstuderande fram till år 2030 […]