Projektets delhelheter

I projektet ingår fyra delhelheter (arbetspaket). Delhelheterna är delvis överlappande och stödjer varandra. Utvecklingen av undervisning i svenska språket ingår i respektive delhelhet när det är relevant. Aalto-universitetet har särskilt ansvar för delhelhet 1, Helsingfors universitet för delhelheterna 2–4. Yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea och Metropolia bidrar i respektive delhelhet med expertis inom sin egen sektor. Varje delhelhet har en utnämnd ansvarsperson.

Delhelheterna och arbetet inom dem baserar sig på aktuell forskning om språkinlärning och flerspråkiga arbetsgemenskaper. I projektet tillämpas pågående forskning inom följande ämnesområden: funktionella modeller för språkundervisning, kommunikationspraxis i flerspråkiga arbetsgemenskaper, språklig medvetenhet och språklig socialisation i vardagen på arbetsplatsen, digitala applikationer som stöd för utveckling av språkkunskaper och utveckling av klarspråk ur språkinlärningsperspektiv.

Delhelheterna är 

  1. Samarbete mellan högskolor i S2/R2-undervisningen: en nationell samarbetsmodell och plattform*) 
  2. Digitala lösningar för språkinlärning och språkundervisning
  3. Språkpedagogiska modeller för undervisning och handledning
  4. Språkinlärningsstigar och språkinlärningsmodeller från högskola till arbetsliv 

*) S2 = finska som andraspråk, R2 = svenska som andraspråk 

Läs mer om delhelheterna

1. Högskolornas samarbete inom S2/R2-undervisning: nationell samarbetsmodell och plattform

I delhelheten samlas innehållet som produceras i projektet under ett tak: dels till ett nationellt nätverk för högskolornas R2/S2-undervisning, dels till en webbplattform […]

2. Digitala lösningar för språkinlärning och språkundervisning

I delhelheten utvecklas, testas och undersöks digitala sätt att effektivisera språkinlärning och språkundervisning. I helheten fokuseras speciellt på olika slags digitala resurser som studerande kan använda antingen självständigt eller enligt lärarens anvisningar […]

3. Språkpedagogiska modeller för undervisning och handledning

I delhelheten utvecklas en modell för språkundervisning och handledning. Modellen kan tillämpas i språkundervisning inom högre utbildning […]

4. Språkinlärningsstigar och modeller från högskola till arbetsliv

I helheten utvecklas och skapas modeller för inlärning i inhemska språk vid internationella magisterprogram samt för internationell högskolepersonals orienterings- och mentoreringsfas. Därtill granskas och utvecklas forskningsbaserade modeller för språkinlärning och utveckling av språkkunskaper i arbetsgemenskaper […]

Läs mer om projektet

Projektets mål och grundtankar som styr utvecklingsarbetet

Projektet styrs av tre grundidéer som baserar sig på aktuell forskning: kontinuerligt lärande som stöds av hållbar utvärdering, språkinlärning som en del av människans sociala aktiviteter, från lärare till stödjare av inlärning, från inlärare till aktör […]  

Medverkande i projektet

Projektet förverkligas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Laurea och Yrkeshögskolan Metropolia […]

Projektet som del av högskolornas verksamhet inom internationaliseringsprogrammet Talent Boost

Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna våren 2021 drog Finlands regering upp en riktlinje som gick ut på att försöka tredubbla antalet nya utländska examensstuderande fram till år 2030 […]