Projektets mål och grundtankar som styr utvecklingsarbetet

Projektet styrs av tre grundidéer som baserar sig på aktuell forskning:

En central utgångspunkt är med andra ord att man inte lär sig språk endast på språkkurser och genom individuell ansträngning, utan överallt i vår levnadsmiljö i växelverkan med andra människor. Den huvudsakliga miljön för språkinlärning är inte en språkkurs, utan vardagliga och institutionella situationer som människor deltar i. En viktig uppgift i språkundervisningen är att handleda människor att aktivt iaktta sin språkliga miljö, att uppmuntra dem att agera på finska eller svenska och ge dem verktyg för fungerande självbedömning och kamratrespons, så att de även självständigt bättre kan utveckla sina kunskaper.

I praktiken söker projektet sätt att stödja inlärare och deras nära gemenskaper att effektivisera språkinlärningen. Utöver det har projektet som mål att skapa fungerande studiestigar, pedagogiska modeller, digitala lösningar och stödmaterial. Det material som tas fram i projektet hjälper:

Som resultat av utvecklingsarbetet skapas för nationell användning

Projektet satsar på att utveckla forskningsbaserade digitala möjligheter för språkinlärning och språkundervisning.

Läs mer om projektet

Projektets delhelheter

I projektet ingår fyra delhelheter (arbetspaket). Delhelheterna är delvis överlappande och stödjer varandra […]

Medverkande i projektet

Projektet förverkligas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Laurea och Yrkeshögskolan Metropolia […]

Projektet som del av högskolornas verksamhet inom internationaliseringsprogrammet Talent Boost

Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna våren 2021 drog Finlands regering upp en riktlinje som gick ut på att försöka tredubbla antalet nya utländska examensstuderande fram till år 2030 […]