1. Korkeakoulujen yhteistyö S2/R2-opetuksessa: kansallinen yhteistoimintamalli ja -alusta

Osakokonaisuudessa kootaan koko hankkeen tuottama sisältö yhden katon alle: toisaalta korkeakoulujen S2/R2-opetuksen valtakunnalliseksi yhteistyöverkostoksi ja toisaalta digitaaliseksi verkkoalustaksi. 

Korkeakoulujen valtakunnalliselle yhteistyöverkostolle suunnitellaan toiminnan tavoitteet ja pilotoidaan yhteistoimintamalli. Korkeakoulujen yhteistoiminta toteutuu ainakin valtakunnallisina ja alueellisina seminaareina ja työpajoina (joita järjestävät myös muut osakokonaisuudet) sekä yhteistoiminta-alustalle yhdessä tuotettavina yhteiskäyttöisinä sisältöinä, joista edistyneen tason opiskelua tukevat aineistot ja kurssit ovat keskeisimpiä.

Luodaan yhteistoiminta-alusta tai portaali, joka palvelee kolmea eri käyttäjäryhmää – S2/R2-opiskelijoita, S2/R2-opettajia ja työnantajien edustajia. Alusta rakennetaan siten, että koko hankkeessa syntyvät sisällöt jäsentyvät selkeään, helposti lähestyttävään muotoon, joka on avoin paitsi suomalaisten korkeakoulujen kansainvälisille opiskelijoille ja henkilöstölle, myös muille sitä tarvitseville kansainvälisille osaajille. Alusta sisältää mm. opinto- ja opetusneuvontaa, kurssihaun, kursseja, kielenoppimistyökaluja, opetus- ja oppimateriaalia ja keskustelukanavan. Toiminnan jatkuvuus pyritään takaamaan varmistamalla tekninen ja sisällöllinen ylläpito ja verkoston toiminnan edellytykset.  

Osakokonaisuuden vetäjä

Sanni Heinzmann.

Sanni Heinzmann

Aalto-yliopisto

sanni.heinzmann_a_aalto.fi

Lisää tietoa muista osakokonaisuuksista

2. Kielenoppimisen ja -opetuksen digitaaliset ratkaisut

Osakokonaisuudessa kehitetään, testataan ja tutkitaan digitaalisuutta hyväksikäyttäviä tapoja opetuksen ja oppimisen tehostamiseen. Kokonaisuudessa fokusoidaan erityisesti erilaisiin digitaalisiin resursseihin, joita oppija voi käyttää itsenäisesti tai opettajan vinkkaamina (esim. itsearviointityökaluja, edistyneen oppijan sanakirja) […]

3. Opetuksen ja ohjaamisen kielipedagogiset mallit

Osakokonaisuudessa kehitetään kielen opetukseen ja oppimisen ohjaamiseen malli, jota voidaan soveltaa yliopistojen ja korkeakoulujen kielikoulutuksessa. Malli rakentuu teema- ja tilannelähtöisen opetuksen ja ohjauksen varaan, ja siinä keskitytään myös työelämässä toimimiseen […]

4. Kielenoppimispolut ja -mallit korkeakoulusta työelämään

Kokonaisuudessa mallinnetaan ja kehitetään kotimaisten kielten oppimisen polkuja kansainvälisten maisteriohjelmien tarpeisiin ja korkeakoulujen kansainvälisen henkilöstön orientointi- ja mentorointivaiheeseen. Lisäksi kokonaisuudessa tarkastellaan ja kehitetään tutkimuksiin perustuen malleja kielenoppimiseen ja kielitaidon kehittämiseen työyhteisön jäsenenä […]

Lisää tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteet ja kehittämistyötä ohjaavat perusajatukset

Hankekokonaisuutta ohjaa kolme ajankohtaiseen tutkimustietoon pohjaavaa perusajatusta: jatkuva oppiminen ja sen tukeminen kestävän arvioinnin avulla, kielenoppiminen osana ihmisen sosiaalista toimintaa, opettajasta oppimisen tukijaksi, oppijasta toimijaksi […]  

Hankkeen toimijat

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun […]

Hanke osana korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman Talent Boost -toimintaa

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessään, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä pyritään kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä ja samalla opiskelijoiden Suomeen työllistyminen ja jääminen pyritään nostamaan […]  

Toimintakertomus

Täältä löytyy vuoden 2021 toimintakertomus.