4. Kielenoppimispolut ja -mallit korkeakoulusta työelämään

Kokonaisuudessa mallinnetaan ja kehitetään kotimaisten kielten oppimisen polkuja kansainvälisten maisteriohjelmien tarpeisiin ja korkeakoulujen kansainvälisen henkilöstön orientointi- ja mentorointivaiheeseen. Lisäksi kokonaisuudessa tarkastellaan ja kehitetään tutkimuksiin perustuen malleja kielenoppimiseen ja kielitaidon kehittämiseen työyhteisön jäsenenä. Tällöin huomioidaan sekä työntekijä kielenoppijana että työyhteisö ja esihenkilöt kielitaidon kehittymisen mahdollistajina.

Malleja kehitetään aiempien vastaavien hankkeiden tulosten pohjalta ja tutkimustietoon perustuen sekä erilaisia luokkahuoneen ulkopuolisia kielenoppimisen keinoja pilotoimalla niin korkeakoulujen kansainvälisissä maisteriohjelmissa kuin korkeakoulutettuja työllistävissä monikielisissä työyhteisöissä.

Osakokonaisuuden vetäjä

Johanna Komppa.

Johanna Komppa

Helsingin yliopisto

johanna.komppa_a_helsinki.fi

Kuva: Anni Hanén

Lisää tietoa muista osakokonaisuuksista

1. Korkeakoulujen yhteistyö S2/R2-opetuksessa: kansallinen yhteistoimintamalli ja -alusta

Osakokonaisuudessa kootaan koko hankkeen tuottama sisältö yhden katon alle: toisaalta korkeakoulujen S2/R2-opetuksen valtakunnalliseksi yhteistyöverkostoksi ja toisaalta digitaaliseksi verkkoalustaksi […]

2. Kielenoppimisen ja -opetuksen digitaaliset ratkaisut

Osakokonaisuudessa kehitetään, testataan ja tutkitaan digitaalisuutta hyväksikäyttäviä tapoja opetuksen ja oppimisen tehostamiseen. Kokonaisuudessa fokusoidaan erityisesti erilaisiin digitaalisiin resursseihin, joita oppija voi käyttää itsenäisesti tai opettajan vinkkaamina (esim. itsearviointityökaluja, edistyneen oppijan sanakirja) […]

3. Opetuksen ja ohjaamisen kielipedagogiset mallit

Osakokonaisuudessa kehitetään kielen opetukseen ja oppimisen ohjaamiseen malli, jota voidaan soveltaa yliopistojen ja korkeakoulujen kielikoulutuksessa. Malli rakentuu teema- ja tilannelähtöisen opetuksen ja ohjauksen varaan, ja siinä keskitytään myös työelämässä toimimiseen […]

Lisää tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteet ja kehittämistyötä ohjaavat perusajatukset

Hankekokonaisuutta ohjaa kolme ajankohtaiseen tutkimustietoon pohjaavaa perusajatusta: jatkuva oppiminen ja sen tukeminen kestävän arvioinnin avulla, kielenoppiminen osana ihmisen sosiaalista toimintaa, opettajasta oppimisen tukijaksi, oppijasta toimijaksi […]  

Hankkeen toimijat

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun […]

Hanke osana korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman Talent Boost -toimintaa

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessään, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä pyritään kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä ja samalla opiskelijoiden Suomeen työllistyminen ja jääminen pyritään nostamaan […]  

Toimintakertomus

Täältä löytyy vuoden 2021 toimintakertomus.