Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä 

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto

Kyselyyn liittyvät tiedustelut: kielibuusti-info@aalto.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietojasi liittyessäsi Kielibuusti-hankkeen verkostoon ja tapahtumien toteuttamiseksi. Tapahtumat pidetään osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kielibuusti-hanketta, joka kuuluu TalentBoost -toimintaan. Henkilötietoja käytetään vain verkoston ja tapahtumien järjestelyissä eikä niitä julkaista millään tavoin.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on:
Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta)

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio ja työtehtävä/asema

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty? 

Kyselyihin vastanneet henkilöt  

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen  

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen säilyttäminen 

Henkilötiedot säilytetään ennen niiden poistamista Webropolissa. Lomakkeesta tehtävät koosteet säilytetään salasanoin suojatulla levyasemalla, jolle pääsy on vain nimetyillä hankkeen toimijoilla. Henkilötietoja sisältävä aineisto hävitetään käsittelyn päätyttyä. 

9. Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa rekisterinpitäjiin niiltä osin, kuin rekisterinpitäjät toimivat rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille:

  • Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheelliset tiedot
  • Oikeus vaatia tiedon poistamista
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
  • Käsittelyn rajoittaminen

Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Aallon tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@aalto.fi). Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen ja oikeuksien käyttö edellyttää tunnistautumista.

Rekisterinpitäjä on:

Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Postiosoite : PL 11000, 00076 AALTO
Puhelinvaihde: (09) 47001
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo

Tietosuojavastaava

Anni Tuomela
Yhteystiedot: tietosuojavastaava@aalto.fi

Valitusoikeus

Jos henkilötietojesi käsittelyssä on mielestäsi rikottu tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja löydät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi