Hanke osana korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman Talent Boost -toimintaa

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessään, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä pyritään kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä ja samalla opiskelijoiden Suomeen työllistyminen ja jääminen pyritään nostamaan 75 prosenttiin. Hallitus panostaa TalentBoost -hankkeessa kansainvälisten opiskelijoiden Suomessa pitämiseen yritysyhteistyöllä sekä parantamalla työelämän vastaanottavuutta ja monimuotoisuutta. 

Talent Boost -toimenpideohjelmaa koordinoivat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Se on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle. 

Kielibuusti on osa korkeakoulujen ja OKM:n Talent Boost -palvelulupausta. Palvelulupaus rakentuu toimenpiteistä, joilla korkeakoulu vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista ja Suomen työmarkkinoille siirtymistä.  

Hankkeessa toimivien korkeakoulujen ja OKM:n Talent Boost -palvelulupauksissa on sovittu seuraavaa: 

”Tarjoamme kansainvälisille opiskelijoille suomen/ruotsin koulutusta ja uudenlaisia kielen oppimisen muotoja 

  • Kehitämme ja tarjoamme yhteistyörakenteissa edistyneemmän tason S2-opintojen kursseja ja ulotamme kielitarjonnan myös oman korkeakoulun ulkopuolisille edistyneemmän tason S2-opetusta tarvitseville opiskelijoille sekä korkeakoulujen kansainväliselle henkilöstölle.”

Kielibuusti liittyy myös palvelulupauksiin kirjattuun SIMHE-toimintaan (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Helsingin yliopiston ja Metropolia-ammattikorkeakoulun erityistehtävänä on toimia nk. SIMHE-korkeakouluina, joissa ohjataan ja neuvotaan korkeakoulukelpoisia ulkomaalaissyntyisiä henkilöitä valtakunnallisesti ja alueellisesti sekä tuetaan hyvien SIMHE-käytänteiden jalkauttamista muihin Suomen korkeakouluihin. Muut Kielibuustissa mukana olevat korkeakoulut ottavat käyttöön SIMHE-korkeakouluissa kehitettyjä ohjauksen ja neuvonnan menettelyjä ja palveluita.  

Helsingin yliopistossa Kielibuusti on lisäksi yhteydessä palvelulupaukseen kirjattuun EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden lääketieteen ja hammaslääketieteen pätevöitymiskoulutukseen, erityisesti koulutukseen kiinteästi liittyviin kieliopintoihin.  

Lisää tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteet ja kehittämistyötä ohjaavat perusajatukset

Hankekokonaisuutta ohjaa kolme ajankohtaiseen tutkimustietoon pohjaavaa perusajatusta: jatkuva oppiminen ja sen tukeminen kestävän arvioinnin avulla, kielenoppiminen osana ihmisen sosiaalista toimintaa, opettajasta oppimisen tukijaksi, oppijasta toimijaksi […]  

Hankkeen osakokonaisuudet

Hankkeessa on neljä osakokonaisuutta (työpakettia). Osakokonaisuudet limittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. Ruotsin kielen koulutuksen kehittäminen sisältyy kuhunkin osakokonaisuuteen soveltuvin osin […]

Hankkeen toimijat

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun […]

Toimintakertomus

Täältä löytyy vuoden 2021 toimintakertomus.